Søknad barnehageplass - Child Planet

Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars


Opptakskontoret jobber i disse dager med forberedelsene til hovedopptaket og sender i løpet av uke 4 ut en bekreftelse på barnehagesøknad til dem som allerede står på venteliste.
 
Bydel Frogner har 16 kommunale og 22 private heldagsbarnehager. For at du (dere) kan søke barnehageplass, må du (dere) sende en søknad til bostedsbydel, og den inneholder i dette tilfelle Child Planet/Månestrålebarnehage.

Velg bostedsbydel for å sende søknadsskjema. Unntatt fra regelen om søknad fra til bostedsbydel er innbyggere i:

SENTRUM som sender søknad til bydel St.Hanshaugen.

MARKA som sender søknad til henholdsvis bydel Nordre Aker eller Vestre Aker, avhengig av adresse.

UTENBYS som sender søknad til bydel der førsteønsket barnehage ligger.

Klagegang ved avslag


Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester. 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)