Om Månestråle - Child Planet

Om Månestråle


Månestråle barnehage er en privat barnehage som pr. dags dato har 137 barn. Antallet kan variere i løpet av barnehageåret. Vi har 11 avdelinger med barn fra 0-6 år. 10 avdelinger med fulltidsplasser og en avdeling i åpen barnehage. Barnehagen er delt opp i tre team og avdelingene som ligger under hvert enkelt team samarbeider tett. 

De tre neste årene er lek hovedfokus i vårt arbeid. Leken er med på å stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativitet og nysgjerrighet. Du kan lese mer om lek og vårt syn på den senere i Virksomhetsplanen.

Dette barnehageåret har vi valgt å samle alle førskolebarna til felles aktiviteter og turer på onsdager. Resten av barna på team 3 vil også være samlet denne dagen. De begynner dagen inne, og avslutter dagen ute med alle førskolebarna i Naturbarnehagen.

Visjonen i vår barnehage er ”små barn, store skapere”. Visjonen gjenspeiler vårt barnesyn og vår måte å jobbe på. Vi ser barnet som et intelligent individ, som jobber med å fylle verden med mening. De lærer gjennom å utforske, være nysgjerrig i samhandling med andre barn og nysgjerrige og undrende voksne. De siste årene har vi i Månestråle barnehage hentet inspirasjon fra Reggio Emilia pedagogikken.Vi er ikke helt i mål med dette prosjektet, og vi vil derfor fortsatt jobbe med, å hente inspirasjon fra filosofen, tenkemåten og arbeidsmetodene de bruker. Innenfor dette jobber vi spesielt med pedagogisk dokumentasjon, hvor vi dokumenterer barnas hverdag ved å skrive ukesrapporter og å ta bilder av barna.